English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢

ردیف

عنوان کارگاه

نوع کارگاه

تعداد شرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

زمان کارگاه به ساعت

مدرس

گروه هدف

 1

 پروپزال نویسی

 دانشگاهی

   29

 97/8/5, 97/8/6

 15

دکتر محمد حیدری

 دانشجویان

 2

 آموزش SPSS

 دانشگاهی

20

97/9/5

7

دکترمحمد حیدری

دانشجویان 

 3

آموزش اندنوت

 دانشگاهی

18

97/9/6

7

دکتر محمد حیدری

دانشجویان 

 4

انواع مطالعات

دانشگاهی

41

98/2/3

7

دکترمحمد  حیدری

دانشجویان

 5

انواع مطالعات

دانشگاهی

46

98/2/21

7

دکتر محمد حیدری

دانشجویان

 6

 جستجو در پایگاهها

 دانشگاهی

   41

 98/2/15 

 7

دکتر محمد حیدری

 دانشجویان

 7

 انواع مطالعات

 دانشگاهی

25

98/1/27

7

دکترمحمد حیدری

دانشجویان 

 8

مقاله نویسی

 دانشگاهی

32

 98/8/18 98/8/19,

 15

دکتر محمد حیدری

دانشجویان 

 9

آموزش SPSS

دانشگاهی

8

98/8/12

7

دکترمحمد  حیدری

دانشجویان

 10

آنالیز آماری و SPSS

دانشگاهی

72

99/2/30, 99/2/31

15

دکتر محمد حیدری

دانشجویان

 11

راهنمای اپیدمیولوژی برای مدیریت بهداشت شهرستان، اصول اپیدمیولوژی و بررسی اطلاعات اپیدمیولوژیک بهداشت

استانی

30

99/9/29

  5 

دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی

معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز) ، باحضورآقای دکتر پژشکیان

 12

 جمعیت شهرستان،اطلاعات اپیدمیولوژیک بهداشت، گزارش دهی و نظام های مراقبت مبارزه با اپیدمی

استانی

30

99/10/7

5

دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی

معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز)

 13

مبارزه با اپیدمی،بررسی های اپیدمیولوژیک،سازماندهی رسیدگی ها و بررسی فرم های ثبت

استانی

30

99/10/14

 5

دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی

معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز)

 14

آنالیز داده ها، انتشار و پخش اطلاعات بهداشت و اپیدمیولوژی و مدیریت بهداشت شهرستان

استانی

30

99/10/21

5

دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی

معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز)

15

مقدمه ای بر تحلیل داده ها با نرم افزار  STATA

دانشگاهی

-

1400/3/5

12

دکتر محمد حیدری

دانشجویان

16

مدلسازی روند تغییرات میزان های بروز با

رگرسیون جوینپوینت

کشوری

-

1400/11/15

12

دکتر محمد حیدری

دانشجویان