English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢

 

ردیف عنوان کارگاه نوع کارگاه تعداد شرکت کنندگان تاریخ برگزاری زمان کارگاه به ساعت مدرس گروه هدف
 1  پروپزال نویسی  دانشگاهی    29  97/8/5, 97/8/6  15  دکتر محمد حیدری  دانشجویان
 2  آموزش SPSS  دانشگاهی 20 97/9/5 7 دکترمحمد حیدری دانشجویان 
 3 آموزش اندنوت  دانشگاهی 18 97/9/6 7 دکتر محمد حیدری دانشجویان 
 4 انواع مطالعات دانشگاهی 41 98/2/3 7 دکترمحمد  حیدری دانشجویان
 5 انواع مطالعات دانشگاهی 46 98/2/21 7 دکتر محمد حیدری دانشجویان
 6  جستجو در پایگاهها  دانشگاهی    41  98/2/15    7 دکتر محمد حیدری  دانشجویان
 7  انواع مطالعات   دانشگاهی 25 98/1/27  7 دکترمحمد حیدری دانشجویان 
 8 مقاله نویسی   دانشگاهی 32  98/8/18 98/8/19,  15 دکتر محمد حیدری دانشجویان 
 9 آموزش SPSS  دانشگاهی 8 98/8/12 7 دکترمحمد  حیدری دانشجویان
 10 آنالیز آماری و SPSS دانشگاهی 72 99/2/30, 99/2/31 15 دکتر محمد حیدری دانشجویان
 11 راهنمای اپیدمیولوژی برای مدیریت بهداشت شهرستان، اصول اپیدمیولوژی و بررسی اطلاعات اپیدمیولوژیک بهداشت استانی 30 نفر 99/9/29   5 ساعت   دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز) ، باحضورآقای دکتر پژشکیان 
 12  جمعیت شهرستان،اطلاعات اپیدمیولوژیک بهداشت، گزارش دهی و نظام های مراقبت مبارزه با اپیدمی استانی 30نفر 99/10/7 5 ساعت دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز)
 13 مبارزه با اپیدمی،بررسی های اپیدمیولوژیک،سازماندهی رسیدگی ها و بررسی فرم های ثبت استانی 30 نفر 99/10/14  5 ساعت دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز)
 14 آنالیز داده ها، انتشار و پخش اطلاعات بهداشت و اپیدمیولوژی و مدیریت بهداشت شهرستان استانی 30نفر 99/10/21 5 ساعت دکتر حسینی - دکتر بابا زاده - دکتر باطنی معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان وکارکنان مراکز خدمات جامع سلامت (قره باغ،قولنجی،قوشجی،کهریز)