برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

وابستگی سازمانی(affiliation):

 

مقالات فارسی:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر  بر سلامت ، پژوهشکده تحقیقات بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایران

 

مقالات انگلیسی:

Social Determinants of Health Research Center, Clinical Research Institute ,Urmia University of Medical Sciences , Urmia , Iran

تنظیمات قالب