برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مأموریت(Mission) :

انجام پژوهش‌های کاربردی و جامعه‌نگر در راستای شناسایی هر چه بیشتر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت به‌منظور تدوین مناسب‌ترین راهکارهای پیشگیری و کنترلی برای ارتقای سطح سلامت جامعه با در نظر گرفتن موارد زیر

 -1 جلب‌توجه مسئولان زیربط در حیطه‏‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نسبت به اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 -2 تلاش در ایجاد ارتباط مناسب و مفید بین سازمان‏‌های دخیل در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سلامت جامعه به‌منظور حرکت هماهنگ و هم‌افزا در راستای ارتقای عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 -3 ارائه راهکارهای مؤثر به مدیران درگیر در امر سلامت در ارتباط با عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت

 -4 همکاری مؤثر با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

 5-  کمک به پیشبرد برنامه توسعه متوازن اجتماعی مبتنی بر در نظر گرفتن عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

تنظیمات قالب