برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ریاست:

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر محمدی

رتبه علمی استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

سمت فعلی: ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

آدرس ایمیل : mohammadi_a@umsu.ac.ir

سامانه علم سنجی      

شماره تماس :04433469931-4303 

آدرس محل کار : بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان امام خمینی ارومیه، پژوهشکده تحقیقات بالینی

تنظیمات قالب