برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف Goals):(

به‌منظور بهره‌مندی از چشم‌انداز روشن برای آینده مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت برنامه راهبردی تنظیم نموده که اهداف اصلی ما ازجمله ارتقا دانش و همکاری درزمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را در بین سیاست‌گذاران حوزه سلامت، عموم مردم و محققان در داخل و خارج از دانشگاه را دربر می‌گیرد.

تنظیمات قالب